<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Friday, October 25, 2013

Review and GiveawayS As the World Dies Untold Taled by Rhiannon Frater

REVIEW:

As The World Dies Untold Tales is a collection of short stories that describe us an apocalyptic world of a zombie out break. I understand that these stories form the basis of the series “As The World Dies”, but as I have not read it, I have nothing to say about this. Honestly? It doesn’t really matter. The tales of the Untold Stories series can be read easily as stand-alone. However, they form a whole and you will have the pleasure of discovering how the adventures of the characters will interweave.

The plot? Needless to mention it, isn’t it? In fact, just like in a series that is running right now on television and is at its fourth season (again, needless to mention its name), not the monsters in search to be feast with human flesh are the focus, but the relationships between people or better say the survivors of this terrible horridness on a planetary scale. That is why I appreciate the writer’s merits not to be focus on some gruesome descriptions, on the exposure of the massacre. The Inferno is still evident given the coordinates of the stories, but it is only the frame, the premise in which the characters evolve. These characters are pleasantly outlined, varied and what is more important is that they are not part of the action hero category that we meet in flicks played by Bruce Willis or Sylvester Stallone. They are ordinary people caught up in the whirl of dramatic events. Without special skills or equipment, the characters will do their best to save themselves or save others too. For in such a situation that seems hopeless at first glance, the great success is not to save your skin but save your soul.

But there is still room for humanity, compassion and self-sacrifice? Looking through the eyes of Rhiannon Frater’s characters seems so. However, as usually it happens in crowded situations, the peoples’ nature comes out and everyone will manifest the true self, no longer constrained by standards and requirements of a normal society. Some will find their courage, others will manifest their cowardice, some will show compassion, others the brutality. Heart and cruelty are the poles between which the new relationships will be measure.

We could say that As The World Dies Untold Tales represent "variations on the same theme," but it's a series that deserves to be read because it is well written and well constructed, especially well narrated. For the matter, the way the author tells her story is its forte.

It’s a zombie series that can be read by any reader, not just by the fans of the genre. As I said, the story does not abound in disgusting stuff. The focus is elsewhere, but do not look at it as a kindergarten reading also... we are talking about zombies, what the hell? Maybe the feminine touch is the secret? Maybe ... But I tell you that you will like it.

Happy reading!

I received the book for review as part of Book Tour - Thank you!

Romanian
As The World Dies Untold Tales este o colecție de scurte povestiri ce ne descriu lumea apocaliptică a unei epidemii zombie. Înțeleg că aceste povestiri formează fundamentul seriei As The World Dies, dar cum nu am citit-o nu am ce să spun despre acest lucru. Sincer? Nici nu prea contează. Povestirile din seria Untold Stories se pot citi liniștit ca fiind de sine stătătoare. Ele formează oricum un tot unitar și veți avea plăcerea de a descoperi cum personajele își vor întrepătrunde aventurile.

Subiectul? Mai e nevoie să-l menționez? De fapt, la fel ca și într-un serial ce rulează la televizor și care acum se află la seria a patra (cred că nu trebuie să-i mai pomenesc numele) nu monștrii aflați în căutare a se înfrupta cu carne umană sunt subiectul central, ci relațiile dintre oamenii sau mai bine zis supraviețuitorii acestei grozăvii la scară planetară. Tocmai de aceea îi apreciez meritele scriitoarei de a nu se fi aplecat asupra unor descrieri macabre, a expunerii masacrului. Infernul este oricum evident ținând cont de coordonatele povestirilor, însă este doar cadrul, premisa în care personajele evoluează. Acestea sunt plăcut conturate, variate și ce este mai important e că nu fac parte din categoria eroilor din filmele de acțiune interpretate de Bruce willis sau Silvester Stallone. Sunt oameni obișnuiți ce se vor găsi prinși în vâltoarea evenimentelor dramatice. Fără îndemânări sau dotări speciale, personajele povestirilor vor face tot ce le stă în putință pentru a se salva sau a-i salva și pe alții. Căci într-o asemenea situație, ce pare la prima vedere fără ieșire, marele succes nu este a îți salva pielea, ci a-ți salva sufletul. 

Dar mai este loc și pentru umanitate, compasiune și sacrificiu de sine? Privind prin ochii pesonajelor lui Rhiannon Frater se pare că da. Oricum, așa cum se întâmplă de obicei în situații limită, caracterul oamenilor iese la iveală și fiecare se va manifesta sincer, nemaifiind constrâns de normele și etichetele stabilite de o societate normală. Unii își vor regăsi curajul, alții își vor manifesta lașitatea, unii compasiunea, alții brutalitatea. Mila şi cruzimea vor fi polii între care se vor măsura noile relații interumane.

Am putea spune că As The World Dies Untold Taless reprezintă „variațiuni pe aceeaşi temă”, dar e o serie ce merită a fi citită pentru că e bine scrisă și construită şi mai ales bine povestită. De altfel, modul cum autoarea îşi spune povestea reprezintă punctul ei forte.

O serie despre zombie care poate fi parcursă de orice cititor și nu doar de fanii genului. După cum v-am spus, povestirea nu abundă în chestii scabroase. Punctul de interes este în altă parte, însă nu o priviți ca pe o lectură de grădiniță... vorbim totuși despre zombie, ce naiba? O fi delicatețea feminină secretul? Poate... Eu vă spun că o să vă placă.

Lectură plăcută!

About the author:
Rhiannon Frater is the award-winning author of the As the World Dies trilogy (The First Days, Fighting to Survive, Siege,) and the author of three other books: the vampire novels Pretty When She Dies and The Tale of the Vampire Bride and the young-adult zombie novel The Living Dead Boy and the Zombie Hunters. Inspired to independently produce her work from the urging of her fans, she published The First Days in late 2008 and quickly gathered a cult following. She won the Dead Letter Award back-to-back for both The First Days and Fighting to Survive, the former of which the Harrisburg Book Examiner called ‘one of the best zombie books of the decade.’ Rhiannon is currently represented by Hannah Gordon of the Foundry + Literary Media agency.
You may contact her by sending an email to rhiannonfrater@gmail.com.

Rhiannon's Website ** Goodreads ** Facebook ** Twitter
Author's Giveaways
a Rafflecopter giveaway
a Rafflecopter giveaway

2 comments:

Andreea Ilie said...

Thanks for the giveaway! :D

iobanicu said...

Thank you for this giveaway !