<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Tuesday, August 20, 2013

Review and Giveaway Shadow Embraced (Haven #1) by Cheree Smith

REVIEW:

Assuming that Shadow Embraced is the first volume in a series that continues the plot throughout all (or more) volumes, I can say that: (1) I liked this first volume, (2) I have high expectations, even demands from the next (or more) and (3) Haven has chances to become one of the best and/or interesting (contradiction in terms? ... hmmm I don’t think so) series.

I liked that the author did not hide in the sand and did not touch too much that "idyllic" side of the supernatural. Yes, we have a special school for them, but here the prejudice, hate or at least the resentment among breeds, the contempt for the "nons" and the violence are at their home and characterize not only the students, but also those that are put there to educate them. All that is good is more like a hope, as a possibility and is attached rather to the individual than to the group. From here till to the violation of any rules, to turn a blind eye to something that can become lethal at any moment is less than one step.

In this new and harsh world our heroine must adapt. A heroine who actually is not as bad as the authorities want to declare her. But only the idea that you can be executed at any time simply because you exist can influence everyone and push you astray and to make mistakes. I like Beth. Alone in the midst of all, she is powerful both in fighting with others and also in the fight with her own demons, but her background is certainly a good one – I’ll not tell you how I know that, as usual I do not want to give spoilers but just to make you give the book a chance.

The action is very paced and full of violence, but which does not exceed the limits for a Young Adult book and it's not gratuitous and I hope that the next volume will confirm this statement. It shows and points the trials which our heroine must face. Flaws of the society, betrayals, manipulations, hidden agendas, stated hates and deceiving loves, hidden friendships and the improbability of a happy future or even of a future itself will consume her. If she will endure and prevail and how she will succeed in this battle remains to be seen, especially that her closest ally is also the most fierce and deadly enemy.

The secondary characters are varied. Among the overt or potential enemies, declared or hidden friends, you’ll find some very interesting and promising characters, and their disappearance in the second half of the book makes me wonder what the author prepare for us. They intrigue so much and were placed so well that it would be a shame to not be exploited properly and at full capacity.

There is also the romance, but it’s on my taste in the way that, even it acts and plays a role in the story is not the main theme.

With a sustained action, with twists and unexpected, with many opportunities and possible ways to develop the story itself and the characters, with some mystery and suspense, with some universal mythological elements, a pinch of romance and a lot of adrenaline, Shadow Embraced is a very good and promising start for the Haven series and I certainly will keep an eye on it!

I received the book for review as part of Book Tour - Thank you!


Romanian:

Plecând de la prezumția că Shadow Embraced este primul volum dintr-o serie care continuă acțiunea principală pe parcursul tuturor (mai multor) volume, pot spune că (1) mi-a plăcut acest prim volum, (2) am mari aşteptări, pretenții chiar, de la următorul (următoarele) şi (3) seria are şanse să devină una dintre cele mai bune şi/sau interesante (hmmm contradicție de termeni... nu cred).

Mi-a plăcut faptul că autoarea nu s-a ascuns după degete şi nici nu s-a atins prea mult de acea parte „idilică” a supranaturalilor. Da, avem o şcoală specială pentru ei, dar aici prejudecățile, ura sau măcar ranchiuna dintre rase, disprețul față de „nons” şi violența sunt la ele acasă şi nu caracterizează doar cursanții, ci şi pe cei care sunt puşi să îi educe. Tot ceea ce este bun există mai degrabă ca o speranță, ca o posibilitate şi este ataşat mai mult individului decât grupului. De aici până la încălcarea oricăror reguli, până la a închide ochii la ceva ce poate oricând deveni letal e mai puțin decât un pas.

În această nouă şi dură lume trebuie să se adapteze eroina noastră. Eroină care de fapt nu este chiar atât de rea pe cât autoritățile vor să o scoată. Ideea că poți fi executat oricând pentru simplul fapt că exişti poate influența şi împinge pe căi greşite şi la greşeli pe oricine. Îmi place Beth. Singură în mijlocul tuturor, ea este puternică atât în lupta cu ceilalți, cât şi în lupta împotriva propriilor demoni, dar fondul ei este cu siguranță unul bun – nu o să vă spun de unde ştiu pentru că, ca de obicei nu vreau să dau spoilere, ci doar să vă fac să dați o şansă cărții.

Acțiunea este foarte ritmată şi plină de o violență care însă nu depăşeşte limitele impuse unui Young Adult şi nici nu e gratuit introdusă şi sper ca următoarele volume să confirme această afirmație. Ea arată şi subliniază încercările la care e supusă eroina. Puncte slabe ale societății, trădări, manipulări, interese ascunse, uri declarate şi iubiri înşelătoare, prietenii ascunse şi improbabilitatea unui viitor fericit sau chiar a unui viitor în sine o vor consuma. Dacă va rezista şi cum va ieşi din această luptă rămâne de văzut mai ales că cel mai apropiat aliat este în acelaşi timp duşmanul cel mai mare şi mai mortal.

Personajele secundare sunt variate. Printre duşmani fățişi sau posibili, printre prieteni declarați sau ascunşi, găseşti unele foarte interesante şi promițătoare, iar dispariția lor din partea a doua a cărții mă fac să mă întreb ce pune la cale autoarea. Intrigă atât de mult şi au fost introduse atât de bine încât ar fi mare păcat să nu fie exploatate cum se cuvine şi la capacitate maximă.

Există şi partea romantică, dar e pe gustul meu în sensul că, deşi intervine şi are rolul său în poveste nu este axa principală.

Cu o acțiune susținută, cu întorsături de situații şi neprevăzut, cu multe posibilități şi posibilie căi de urmat a poveştii în sine şi a personajelor, cu ceva mister şi suspans, cu unele elemente mitologice universale, un praf de romance şi multă adrenalină, Shadow Embraced este un început foarte bun şi promițător al seriei Haven pe care eu cu siguranță o voi urmări.

About the author:
Cheree Smith lives in a country town in Australia as a high school English teacher where she writes paranormal, horror and dark stories for young adults. She enjoys listening to and learning about legends and myths, watching scary movies and dreaming up new worlds where monsters can come alive. When she is not in her writing cave she can be found listening to music, even dabbling in the occasional writing of music or reading.

No comments: