<>

Albert Camus

Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Saturday, May 11, 2013

My Review and Giveaway Fahrenheit 451 by Ray Bradbury

Even if it’s a dystopian novel, and I know the opinion of many of you regarding this style, I want to say that this book is not one to miss. It is a story that should be read by everyone because, going beyond the substrate of its action, is a book that raises a universally valid issue. Yes, it is a book written more than 50 years ago, at a time when the world lived under the specter of a new world war, nuclear this time, in an America under McCarthy’s era where censorship and communists hunt was at its peak. But Ray Bradbury's novel is only tangentially political one, will not achieve the realism of George Orwell's 1984 or the subtleties of Gulliver's Travels by Jonathan Swift social satire (I hope you overcome the cartoons age and have realized that this book is not an imbecilic story about dwarfs and giants), but rather is a cultural manifesto. And alas, how actual it is!

It’s a cry against the subculture, bad taste, against the spoilage of the aesthetic senses at any level. You don't believe me? Take the remote control and open the TV! You'll see what I mean. The whole plethora of so-called entertainment shows more or less silly, stupid movies, productions that nobody needs and the waves of bad music that invade our mind and violates our intelligence. Not to mention the commercials ... The answer of those who promote this garbage is very simple: take the remote and change the channel! Nothing more false and treacherous! Culture is not a sense that we are born with. Culture is learned as we learn the common sense. You know the saying about underbred... if doesn't anyone explained to you when you were little the right thing to do and say, you’ll never get to respect anyone or anything in your whole life. Just against this is the author’s revolt, against consumerism, superficiality, the brainwashing, the art transformed in an industry where everything should be easy and consumed as a disposable good. Where those people who stop a moment to judge and think a little are regarded with suspicion and distrust. Because who needs to sit still when everything invades and carries us like a tide. To what? I do not think that will be a good destination. The food is fast, the classic books are abridged, the song you're listening today is outdated tomorrow ... see what happens with high tech devices and how quickly a new product is put on the market. This is the problem that the author has noticed it: the quality, common sense and good taste products tend to become marginal, even harmful.

And so, Bradbury's book is not just a fiction one - except of burning books (that it’ll be the last thing we’ll need!). Yes, in the novel the firefighters no longer extinguished the fire, because the houses are fireproof, their job is pointless in society, and they become a kind of cultural inquisition against everything that is valuable, against of any ideas that can bring doubt. But the ideas and thoughts that are in books are dangerous and not their actual physical support. A book that is not read does not worth more than the dust that sits on it. A man who thinks and doubts becomes an enemy of a society that treats people like a dull herd.

Do you know what the book’s title Fahrenheit 451 means? Or we could say 233° Celsius if this sounds more familiar to you. It is the burning point of paper. Suggestive, it is not? The text is very clear, there are no hints in it, it does not roundabout. Everything is bluntly said, for everyone to understand, at least for those who want to understand.

Hope ... poor of it, yes, there it is and springs exactly in that one who has the duty to crush it. Ray Bradbury was an optimist. And we should be also, albeit if you look around a little you’ll feel shivers down your spine.

Therefore I not only recommend to you, but also ask you to read this book. It is truly a must read. It clears the mind a little and that does not hurt to anyone at any age would be.
Happy and useful reading!

Romanian:
Chiar dacă este un roman distopic și știu care este părerea multora dintre voi în privința acestui stil, vreau să vă spun că această carte nu este una de ratat. Este o povestire ce ar trebui citită de fiecare, căci trecând dincolo de substratul acțiunii ei, este o carte ce ridică o problemă universal valabilă. Da, este o carte scrisă cu mai bine de 50 de ani în urmă, într-o perioadă când lumea trăia sub spectrul unui nou război mondial, nuclear de data aceasta, într-o Americă în plină epocă McCarthy, unde cenzura și vânătoarea de comuniști era la apogeu. Dar romanul lui Ray Bradbury nu este decât tangențial unul politic, nu va atinge realismul lui 1984 al lui George Orwell sau subtilitățile satirei sociale ale Călătoriilor lui Gulliver de Jonathan Swift (sper că ați depășit vârsta desenelor animate și ați realizat că această carte nu este o poveste imbecilă despre pitici și uriași), ci mai degrabă este un manifest cultural. Și vai, cât de actual este și acum!

Un strigăt împotriva subculturii, al prostului gust, al abrutizării simțurilor estetice la orice nivel. Nu mă credeți? Luați telecomanda televizorului și deschideți-l! O să vedeți la ce mă refer. Toată această pleiadă de emisiuni așa zis de divertisment care mai de care mai cretine, filme idioate, producții de care nimeni nu are nevoie și valurile de muzică proastă ce ne invadează creierul și ne violează inteligența. Ca să nu mai vorbim de reclame... Replica celor ce promovează acest gunoi este foarte simplă: ia telecomanda și schimbă canalul! Nimic mai fals și mai perfid! Cultura nu este un simț cu care ne naștem. Cultura se învață așa cum se învață și bunul simț. Știți vorba aceea: cei șapte ani de acasă... dacă nu ți-a explicat nimeni cât ai fost mic ce înseamnă ce e bine să faci și să spui, nu o să mai te obișnuiești să respecți pe nimeni și nimic toată viața. Tocmai împotriva acestui lucru se revoltă și autorul, împotriva consumismului, a superficialității, a spălării creierului, a devenirii artei o industrie unde totul trebuie să fie facil și consumat ca pe un bun de unică folosință. Unde oamenii care judecă și se opresc să gândească puțin sunt priviți cu suspiciune și neîncredere. Căci cine mai are nevoie să stea locului când totul ne invadează și ne poartă precum o maree. Către ce? Nu cred că destinația va fi una bună. Mâncarea este fast, cărțile clasice sunt prescurtate, melodia ce o asculți azi mâine este învechită... priviți ce se întâmplă cu aparatura electronică și timpul în care un nou produs este scos pe piață. Aceasta este problema pe care autorul a sesizat-o: calitatea, bunul simț și bunul gust tind să devină produse marginale, chiar dăunătoare.

Și uite așa, cartea lui Bradbury nu mai este una de ficțiune decât prin prisma incendierii cărților (atât ne-ar mai trebui!!). Da, în roman pompierii nu mai sting focul, căci casele sunt ignifuge, meseria lor nu-și mai găsește rostul în societate, iar ei devin un fel de inchiziție culturală împotriva a tot ce înseamnă valoare, a ideilor ce pot aduce îndoială. Dar ideile și gândurile ce se află în cărți sunt periculoase și nu suportul lor fizic propriu-zis. O carte care nu este citită nu valorează mai mult decât praful ce se așează pe ea. Un om ce gândește și se îndoiește devine un inamic al unei societăți ce tratează oamenii ca pe o turmă îndobitocită.

Titlul cărții Fahrenheit 451 știți ce înseamnă? Sau 233°Celsius am putea spune dacă acest lucru vă sună mai cunoscut, este punctul de aprindere al hârtiei. Sugestiv, nu? Textul este foarte clar, nu există aluzii, nu se vorbește pe ocolite. Totul este spus pe șleau, pe înțelesul tuturor, cel puțin al celor ce vor să înțeleagă.

Speranța... săraca de ea, da, există și încolțește tocmai în cel ce avea datoria să o zdrobească. Ray Bradbury a fost un optimist. Și noi ar trebui să fim, cu toate că dacă te uiți în jur te cam iau fiori pe șira spinării.

Tocmai de aceea nu doar v-o recomand, ci chiar vă rog să citiți această carte. Este cu adevărat un must read. Limpezește un pic gândirea și acest lucru nu strică nimănui la orice vârstă ar fi.
Lectură plăcută și folositoare!

Giveaway
Romanian followers will receive Romanian Edition
Prietenii romani vor primi editia in limba romana a cartii
Succes! Good Luck!
a Rafflecopter giveaway

2 comments:

Unknown said...

Vă mulțumim frumos pentru concurs !
Baftă tuturor !

meduza said...

Mi-a placut mult de tot cartea, iar recenzia, ca de obicei, foarte buna! :) Multumim pentru concurs!